Børnene

Personlige - og sociale kompetencer 

Vi udvikler børn og unges personlige - og sociale kompetencer ved, at
 • skabe plads til hvert enkelt barn og unges forskelligheder i SFO og klub 
 • være rollemodeller som børn og unge kan ”spiller bold opad” 
 • være bevidste om, at gruppedynamikken giver basis for udvikling af sociale kompetencer 
 • være i tæt dialog med børn og unge, hvor vi kan få mulighed for at facilitere og hjælpe med at udvikle og styrke børnenes evne til at reflektere og dermed handle på bedste vis 
 • være tydelige i vores pædagogiske tilgang
 • være tydelige i rammesætningen af omgang, aktivitet og det sociale fællesskab
 • opfordre børn og unge til at lære færdigheder videre til andre børn
Børn og unge gennemgår til tider en vanskelig personlig identitetsudvikling. De har ofte et stort behov for at vende værdibaserede spørgsmål og emner med hinanden og voksne, de har tillid til. Både gennem spontant opståede og voksenstyrede situationer, kan der skabes mulighed for at børn og unge udvikler indsigt i og erfaring med at reflektere over egne problemstillinger.

Læringen sker både gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at vi skaber og understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fordybelse, forandring og erfaring. Samarbejdet mellem pædagoger og lærere er helt centralt for arbejdet med børnene. Helhedsperspektivet på det enkelte barn samt den enkelte klasse sikres ved, at pædagoger og lærere er ligeværdige samarbejdspartner omkring en klasse. Pædagogerne deltager i undervisningen og et centralt arbejdsredskab for samarbejdet mellem lærere og pædagoger er klasseloggen samt teammøder. Det pædagogiske personale medvirker til at fremme børnenes alsidige personlige udvikling, trivsel og selvværd ved at: 

 • fremme positive relationer med fokus på samvær børnene imellem, også på tværs af køn og alder 
 • sikre forskellige fællesskaber, der også skal understøtte børnenes muligheder for at skabe venskaber 
 • arbejde med børnenes sociale kompetencer, herunder konflikthåndtering
 • sikre en passende balance mellem frivillig leg og strukturerede aktiviteter 
 • at aktiviteter præsenterer børnene for nye muligheder og udfordringer 
 • at igangsætte lege og bruge legen som pædagogisk metode til udvikling af det enkelte barn 
 • at lade børnene komme med ideer og selv være med til at strukturere deres dagligdag i SFO og klub
Når pædagoger og lærere arbejder sammen i hverdagen om børnenes læring og trivsel samt indgår i et fælles skole/hjemsamarbejde, betyder det at:
 • barnet ses i et helhedsperspektiv
 • barnet oplever overgangen fra skole til fritid tryg og forudsigelig
 • pædagogerne indgår som en naturlig del i undervisningen 
 • pædagoger og lærere yder fælles indsats om børn med særlige behov 
 • pædagogen deltager i relevante skole/hjemsamtaler