Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen vælges af og blandt skolens forældre hvert 4. år. Den nuværende bestyrelse sidder i perioden 2018 til 2022.

Principper

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed.

I dette ligger udbud af valgfag og specialundervisning samt arbejdets fordeling mellem lærerne. Endvidere fastsætter skolebestyrelsen ordensregler, godkender undervisningsmidler og budget. Skolebestyrelsen kan udtale sig om alle forhold, der vedrører skolen og skal afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere og lærere.
Hvis man ønsker et spørgsmål af principiel art behandlet i skolebestyrelsen, kan man henvende sig til medlemmerne af skolebestyrelsen eller til skolens ledelse. Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte, 2 medarbejdervalgte og 2 elevvalgte repræsentanter. Skoleinspektøren og viceskoleinspektøren deltager i møderne og varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion Forældrerepræsentanternes valgperiode er 4 år.

Skolebestyrelsen holder normalt et møde hver måned i perioden august til juni. 

Referater af skolebestyrelsesmøderne kan ses på skolens hjemmeside.

Esben Christensen 

Bestyrelsesformand esbendeela@hotmail.com