Lektiepolitik

Principper for lektier

På Rungsted Skole er lektier en integreret og understøttende del af undervisningen.
Lektierne er sat ind i en sammenhæng, så eleverne kan se en mening med dem. Lektier gives, når lærerne vurderer, at der er mulighed for læring.
Lektier er aktiviteter uden for den faglige undervisningstid, der understøtter elevens læring og forbereder eleven til den kommende undervisning.

Lektier gives differentieret, det vil sige, at udfordringerne tilpasses den enkelte elev.
Lektierne kan laves på skolen i skolens lektiecafeer, men nogle elever vil stadig have brug for at arbejde med skolearbejde hjemme.

Hjemmearbejdet må aldrig have karakter af undervisning i nyt stof, men nogle børn har behov for mere tid og mere træning end det, der er tid til på skolen.
Ligeledes vil udskolingseleverne stadig have hjemmearbejde (i mindre omfang hvis man bruger lektiecafeen). Dette har til formål at lære de unge gode studievaner til deres videre uddannelsesforløb.

Skolen forventer at forældrene stadig følger med i deres børns skolearbejde selv om der bliver færre lektier.

Lektier understøtter og styrker elevens læring inden for både de faglige, de personlige/sociale og de metodemæssige kompetencer. Det kan fx være:
 • Træningslektier, hvor eleven træner allerede kendt stof.
 • Forberedelseslektier, hvor eleven arbejder med viden og færdigheder, der skal bruges i en efterfølgende lektion.
 • Færdiggørelseslektier, hvor eleven gør den opgave færdig, han/hun har arbejdet med i klassen. Dette kan også være gruppearbejde.
 • Uddybningslektier, hvor eleven arbejder med kendt stof på en ny måde, f.eks. ved at formidle det via medier, spil i de yngste klasser eller større afleveringsopgaver i de ældste klasser (herunder indsamling af informationer til en emne- eller projektopgave, fx via litteratur, nettet, interview, eksterne samarbejdspartnere)
 • Studievaner og strategier: At have overblik over skema og pakke taske, administrere tid, selvstændig løsning af opgaver, strategier for arbejde med forskellige typer skolearbejde

Lektiecafe/ Studietid

Der tilbydes lektiecafe i de tre afdelinger, indskoling, mellemtrin og udskoling. Lektiecafeen er ugentligt 2 timer i indskolingen, 3 timer på mellemtrinnet og 2 timer i udskolingen.

Mål:
 • Fagligt løft
 • Motivere til læring
 • Aflastning af familien
 • Møde rollemodeller
 • Udfordre fagligt dygtige og motiverede elever
 • Skabe mulighed for faglig fordybelse
 • Gøre brug af anderledes måder at lære på
 • Skabe nye sociale relationer mellem elever
 • Træne elevernes studievaner, selvstændighed og strategier
 • Skabe mulighed for at eleverne kan mødes til gruppearbejde/fælles projekter
Indhold:
 • Træningslektier
 • Forberedelseslektier
 • Færdiggørelseslektier
 • Uddybningslektier
 • Studievaner og strategier
 • Særlige talentforløb
 • Særlige repetitionskurser
Organisering:
Lektiecafe kan varetages af: Lærere og pædagoger

Lektiehjælp fordeles så vidt muligt på tre- fire af fem ugentlige skoledage.