Skole-hjemsamarbejde

Principper for skole-hjemsamarbejdet

Mål:
Der etableres og udvikles et tillidsfuldt samarbejde mellem skolen og hjemmene med det formål at støtte den enkelte elevs udvikling både fagligt og personligt.
Samarbejdet bygger på skolens grundlæggende værdier om gensidig respekt og
en anerkendende kommunikation.

Skole-hjem-samarbejdet foregår på 3 niveauer.

1. Samarbejdet omkring det enkelte barn:
Det enkelte barns forældre og skolens medarbejdere fører en løbende dialog om barnets udvikling. Ud over de faste møder kan begge parter tage initiativ til en dialog, hvis man oplever et behov for at tale sammen.
På Forældreintra kommunikeres de løbende beskeder og informationer mellem skolen og hjemmet.
2 årlige skole-hjemsamtaler med deltagelse af 1-2 lærere og evt. en skolepædagog
1 årlig elevplan

2. Klassesamarbejdet:
Ÿ Hver klasse vælger årligt 2 kontaktforældre, som repræsenterer klassens forældre i det overordnede skole-hjem-samarbejde (se Principper for kontaktforældre).
Ÿ Ligeledes kan kontaktforældrene repræsentere klassens øvrige forældre i konkrete sager af principiel karakter, som ønskes taget op med klassens lærere eller skolens ledelse. Kontaktforældrenes opgave omfatter dog ikke enkeltsager mellem børn/forældre og skole.
Ÿ Der afholdes 2 årlige forældremøder. Kontaktforældre og klasselærer er ansvarlig for det ene møde. Kontaktforældrene i samarbejde med afdelingsleder er ansvarlige for det andet møde, der kan planlægges som et temamøde. Derudover kan kontaktforældrene indkalde til yderligere møder, når de skønner behov for dette. Initiativ hertil kan tages af både forældre og lærere.
Ÿ Kontaktforældrene kan på baggrund af kontaktforældremøderne tage relevante emner op til debat i den enkelte forældregruppe.

3. Overordnede skole-hjem-samarbejde:
Deltagere: kontaktforældre, skolebestyrelsen og skoleledelsen.
2 årlige møder for alle skolens kontaktforældre med deltagelse af repræsentanter fra skolebestyrelsen, ledelsen og lærer/pædagoger.
På disse møder debatteres forskellige aspekter af skole-hjem-samarbejdet på foranledning af én af de implicerede parter.
Kontaktforældrene er bindeleddet mellem skolebestyrelse/ledelse og klassens foræl-dre. Således kan konkrete sager sendes til udtalelse i kontaktforældregruppen.