Kontaktforældre


PRINCIPPER FOR KONTAKTFORÆLDRE.

Kontaktforældrene er to forældre fra hver klasse, som vælges blandt interesserede forældre på efteråret forældremøde hvert skoleår. Valget gælder for en to-årig periode, således at kun den ene kontaktforælder udskiftes hvert år for at sikre kontinuitet.

I børnehaveklassen vælges kontaktforældre på forældremødet umiddelbart inden skole-start, og den ene kontaktforælder vælges for to år, den anden for et år.

Målet for kontaktforældrene

Kontaktforældrene bidrager til et godt skole-hjemsamarbejde og en god trivsel i den enkelte klasse inden for skolens overordnede værdier, særlig anerkendelse og gensidig respekt.

Kontaktforældrene er bindeled mellem klassens forældrekreds, skolens ledelse og skolebestyrelsen i sager af principiel karakter.

Kontaktforældrene skal hjælpe med at klassens forældre føler sig informeret, ansvarliggjort og taget med på råd i relation til den sociale og faglige udvikling i klassen.

Kontaktforældrenes overordnede opgaver er

1. At repræsentere klassens forældre over for klassens lærere skolens ledelse og bestyrelse i sager af principiel karakter.

2. At være trivselsforældre ved at tage et medansvar for styrkelse af fællesskabet omkring klassen bla. ved

  • at igangsætte legegrupper/spisegrupper i samarbejde med skolen
  • at byde nye forældre velkommen til klassen og introducere dem til samarbejdet mellem klassens forældre
  • at bidrage til det indbyrdes samarbejde mellem klassens forældre og lærerteamet, ved at deltage og repræsentere klassens forældre på de årlige kontaktforældremøder
  • at være formidler i forbindelse med indgåede aftaler i klassen om f.eks. legeaftaler, mobiltelefoner, alkohol etc.

3. At være formidler i forbindelse med indgåede aftaler i klassen om f.eks. legeaftaler, mobiltelefoner, alkohol etc. 

4. At deltage i planlægning af skole-hjemsamarbejdet sammen med klasselæreren og være tovholder på forårets forældremøde i klassen. Forældremødet kan f.eks. omhandle temaer, som er aktuelle for den konkrete børnegruppe (f.eks. fødselsdagsaftaler, mobiltelefoner, alkohol, rygning) samt klassens generelle trivsel 

5. At formidle aktiviteter til forældrene og hjælpe med at arrangementer er jævnt fordelt på alle klassens forældre

Kontaktforældrenes opgaver omfatter ikke sager, der omhandler enkelte børn, eller deres forældre, og det er aldrig kontaktforældrenes opgave at være konfliktløser i sådanne sager.

Kontaktforældre bør i disse tilfælde rette henvendelse, først til klassens lærer, herefter til skolens ledelse og i sidste instans til skolebestyrelsen.