Forældrerepræsentanter

Bestyrelsesformand
Malene Fagerberg
Mail: malene_fagerberg@hotmail.com

Signe Bang-Møller/Næstformand
Mail: signebangmoeller@gmail.com

Stine Pagh/Næstformand 
Mail: Stinepagh@gmail.com

Lars Elmbæk
Mail: lars@elmbaek.com

Malene T. Villumsen
Mail: Malene@villumsen.dk

Katja Vikkelsø Skou
Mail: katja.skou@gmail.com

Peter Bjørn Nielsen
Mail: peter@bjornnielsen.dk

Skoleledelsen

Skoleleder
Ulla Wiese Christensen
Mail: uch@horsholm.dk 

Viceskoleleder
Lise-Lotte Wibe
Mail: lwi@horsholm.dk

Elevrepræsentanter

August Christian Arnsfelt McPhail/Elevrådsformand
Alba Bøje Casupei/Næstfmd.

Medarbejderrepræsentanter

Anne Westergaard 
Jette Moeslund Ernstsen

Suppleanter

Esben Deela Christensen 
Marie Fridorf

Valg til skolebestyrelsen 2022

I foråret 2022 er der valg til skolebestyrelsen. Du kan deltage aktivt ved at stille op som kandidat og ved at afgive din stemme. Husk det er dit barn, din skole og dit valg.

Alle skolens forældre er valg- og stemmeberettigede og kan stille op som kandidater, inkl. forældre til børn, som begynder i børnehaveklasse til august 22.

 1. 26. april kl. 17.00 orienterer skolebestyrelsen og skolens ledelse om valget og skolebestyrelsens arbejde.

Kandidatopstilling

Man kan opstille som kandidat til valget ved at sende en mail til skolens postkasse (rungsted_skole@horsholm.dk) eller ved at sende en besked på AULA til skolesekretær Charlotte Hartmann senest d. 6. maj 2022. Der er ikke et krav om, at man skal anbefales af stillere.

Hvis man vil sikre sig, at man er optaget på valglisten, er denne lagt frem på skolens kontor, hvor man kan henvende sig.

Fredsvalg

Valget afgøres som fredsvalg, hvis de opstillede kandidater kan aftale, hvem af kandidaterne, der skal være bestyrelsesmedlemmer og hvem, der skal være suppleanter. Denne drøftelse finder sted på et kandidatmøde d. 10. maj kl. 17.00 på skolens kontor.

Hvis kandidaterne ikke kan nå til en sådan aftale, vil der blive etableret et valg blandt alle skolens forældre. Denne afstemning skal være afsluttet senest d. 1. juni 2022. Nærmere information vil følge i tilfælde af valg.

Vi håber, at der er mange forældre, som vil overveje at stille op til valget og på den måde påtage sig et medansvar for Rungsted Skole. Har du spørgsmål eller ønsker du at høre nærmere, er du velkommen til at kontakte skolebestyrelsesformand Esben (26690662) eller skoleleder Ulla (48496260).

Venlig hilsen

Ulla Wiese Christensen & Esben Christensen

Skoleleder Skolebestyrelsesformand

Skolebestyrelsesvalg 2022

Dit barn - din skole - dit valg

I foråret 2022 er der valg til skolebestyrelserne i Hørsholm Kommune. Du kan deltage aktivt ved at stille op som kandidat, komme til eventuelle valgmøder og ved at afgive din stemme. Husk at det er dit barn, din skole og dit valg!

Forældre i skolebestyrelsen

Der skal vælges syv forældrerepræsentanter og syv suppleanter på folkeskolerne.

Der skal vælges fem forældrerepræsentanter og fem suppleanter på specialskolen Lundevejsskolen.

Forældrerepræsentanterne vælges for fire år ad gangen.

Ud over forældrene, består skolebestyrelsen af to medarbejdervalgte og to elevvalgte repræsentanter.

Skolelederen og souschefen varetager bestyrelsens sekretariatsfunktion sammen med lederen af skolefritidsordningen. De har ikke stemmeret.

Det arbejdes der med

Skolebestyrelsen samarbejder inden for de mål og rammer, som er fastlagt af Folketinget og kommunalbestyrelsen. Skolebestyrelsens arbejde omfatter, at fastsætte principper for skolens virksomhed, herunder

 • Undervisningens organisering
 • Samarbejdet mellem skole og hjem
 • Underretning af hjemmene om elevernes udbytte af undervisningen
 • Arbejdets fordeling mellem lærerne
 • Fællesarrangementer for eleverne i skoletiden
 • Lejrskoleophold, udsendelse i praktik m.v.
 • Skolefritidsordningens virksomhed

Derudover godkender skolebestyrelsen blandt andet skolens budget og undervisningsmidler, samt fastsætter ordensregler for skolen.

Hvordan vælges skolebestyrelsen

Informationer om eventuelle afholdelser af valgmøder kan findes på skolernes hjemmeside.

I løbet af marts kan skolen vælge at indkalde alle forældre til et såkaldt valgmøde. På mødet giver ledelsen en redegørelse for valgets regler, og kandidaterne kan præsentere sig og skolens forældre kan stille spørgsmål.

I 2022 er sidste frist for kandidatopstilling den 6. maj.

Valg eller fredsvalg

Kan alle kandidater blive enige om en prioriteret liste, er der tale om fredsvalg. Kan kandidaterne ikke blive enige om en prioriteret liste, skal der afholdes valg.

Valget foregår som enkeltmandsvalg, hvor de kandidater, der får fleste stemmer, bliver valgt ind. Resten betragtes som suppleanter i rækkefølge efter det antal stemmer, de har fået.

Datoer for afstemningsperioden vil fremgå af kommunens hjemmeside og af hjemmesiderne på de enkelte skoler. De nyvalgte medlemmer af skolebestyrelserne tiltræder den 1. august.

Hvem har valgret og er valgbar?

Forældrerepræsentanterne vælges af og blandt de forældre, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen.

Derudover kan følgende personer få valgret og blive valgbare, hvis de fremsætter ønske om det til skolens leder:

 1. Personer, der har et barn i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, og har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være givet senest 1 år før valget. Forældremyndighedsindehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
 2. Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet. Det forudsættes, at forældremyndighedsindehaveren giver sin tilslutning.
 3. Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
 4. Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået og faderen bor sammen med forældremyndighedsindehaveren og barnet.
 5. Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver. Det forudsættes, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret og valgbarhed til en anden jf. pkt. 2.

Særlige forhold Hvis dit barn er tilmeldt 10. klasse på Vallerødskolen fra august 2022, skal du stemme dér.

Hvis du er medarbejder på skolen, kan du ikke vælges som forældrerepræsentant i skolebestyrelsen

Få indflydelse

Af formand for Børne- og Skoleudvalget Maj Allin Thorup

Skolen er rammen for en hel central del af dit barns liv. Det er i skolen, at en rigtig stor del af dit barns læring, trivsel og udvikling finder sted.

Skolevæsnet i Hørsholm Kommune er kendetegnet ved høj faglighed og høj trivsel, og det arbejder vi på hele tiden at blive ved med at være.

Skolebestyrelsen træffer vigtige beslutninger, der har betydning for dit barns hverdag. Som forældrerepræsentant er du med til at påvirke og tage disse beslutninger.

I Hørsholm arbejder skolerne med mange spændende opgaver. Vi står fx over for at skulle ombygge skolerne for at få moderne læringsmiljøer, der under-støtter alt det pædagogiske arbejde.

Vi arbejder med digitalisering og teknologiforståelse, og helt konkret er vi midt i arbejdet med at opdatere den digitale mediestrategi.

Og så arbejder vi fortsat med udviklingen af special-undervisningsområdet, hvor vi særligt har fokus på udvikling af kommunens Videns og Kompetencecenter.

For mig er samarbejdet mellem skole og forældre virkelig vigtigt. Skolebestyrelsen er en central spiller både i forhold til skolens ledelse og Børne- og Skole-udvalget. Med udgangspunkt i den konstruktive dialog, ser jeg frem til i fællesskab at sikre den fortsatte høje kvalitet og faglighed, som kendetegner skolerne i Hørsholm.

Vigtige datoer

Marts/April

Skolerne udsender invitation til valgmøde, hvis der vælges at afholde et sådant.

April

Valgliste færdig senest d. 8. april

Maj

 1. maj frist for opstilling som kandidat

1 juni

Eventuelt valg skal være afsluttet

 1. august

Den nye skolebestyrelse tiltræder